BANK OF TRON | The best investment game on TRON blockchain.


مشخصات

موارد دیگر
اخبار
اخبار
اخبار
Noob مخفف NewB, unskilled player به معنی بازیکن ناشی و نابلد و تازه وارد
دیدگاه · 1400/05/6 - 03:22 ·
اخبار
اخبار
Lmao مخفف Laugh My A'ss Off یک جورایی معنی روی آب بخندی میده البته با لحن بدتر که در جواب lol کاربرد داره
دیدگاه · 1400/05/6 - 03:22 ·
اخبار
اخبار
kek یا lawl همون معنیه lol رو میده
دیدگاه · 1400/05/6 - 03:22 ·
اخبار
اخبار
Rofl مخفف rolling on floor laughing به معنی از خنده روی زمین غلط زدن/ از خنده تریکیدن
دیدگاه · 1400/05/6 - 03:22 ·
اخبار
اخبار
LOL مخفف laugh out loud به معنی با صدای بلند خندیدن
دیدگاه · 1400/05/6 - 03:22 ·
اخبار
اخبار
در سریال خوب بد جلف اسم رمزی جاسوس ترامپ چیست؟ - اسم رمز جاسوسى ترامپ در خوب بد جلف- برای مسابقه فیلیمو - هدویگ {-23-}
دیدگاه · 1400/01/3 - 03:45 ·
صفحات: 1 2 3

اخبار · قدرت گرفته توسط 2022 فارسی